ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช
14 พ.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1478

วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********
​ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์ (โรงทาน) ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชนั้น
​วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี, พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ของมหาวิทยาลัย ได้ทำพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อจะนำไปถวายพระภิกษุสามเณร และมอบให้ประชาชน ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

​ในการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารในครั้งนี้นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตั้งศูนย์(โรงทาน) ดังนี้
​๑. ภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
​๒. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
​๓. ​ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
​๔.​ ภาคใต้ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ยังมอบถุงยังชีพ และปัจจัย (เงิน) ให้กับ
​๑. โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
​๒.​สถานีตำรวจอำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
​๓. อบต. ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
​๔. คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
​สิ่งของที่มอบถวายมีดังนี้
​๑.​ถุงยังชีพจำนวน ๒,๐๐๐ ถุง
​๒.​วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหาร
​๓.​ข้าวสาร
๔.​ปัจจัย (เงิน) สนับสนุนการจัดทำโครงครัว

การมอบถวายในวันนี้ มีคณะผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุน ดังนี้
๑. ​พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม,
​ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
๒. ​พระราชพัฒนากร (สมชาย ฉนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม
๓. ​พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
๔. ​พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน) เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
๕. ​พระปริยัติวรานุกูล (ปัญญา วีรเมธี) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าคณะแขวงบางหว้า-ปากคลอง
​ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
๖. ​พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง ) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
๗. ​พระครูวิมลธรรมานุรักษ์ (อธิปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
๘. ​พระปลัดสำเภา สุธมฺมธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
๙. ​พระวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัยฯ
๑๐. ​พระใบฏีกาพิษณุ สุธมฺมปวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
๑๑. ​ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
๑๒.​ดร. อโนมา วิจิตรวิกรม
๑๓. ​ดร. ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์
๑๔. ​คุณศรีนวล ลัภภกิตโร
๑๕. ​ดร. แม้นเหมือน สิทธิศักดิ์
๑๖. ​คุณหัสพงษ์ วงษ์ศรีวิลาศ
๑๗. ​ดร. อรพรรณ สินประสงค์
๑๘. ​คุณวีรชัย แก่นภักดี
๑๙. ​คุณวรรณา วิจิตรวิกรม
๒๐. ​คุณจิณห์นิมาศ วงศ์ประไพ
๒๑. ​ดร.นพ ภูมินันทร์ รุ่งเรืองกูร
๒๒.​คุณณิชาภา กันต์กมลนารา
๒๓. ​คุณพรรณบงกช ศิริภูล
๒๔. ​คุณธนพรรณ พิมพ์ใจชน
๒๕. ​ร้านเพชรพันล้าน
๒๖.​คุณธนาพร ศศะยานันท์
๒๗. ​คุณวราภรณ์
๒๘. ​คุณสุภาทิพย์ ทิพย์วรรธนะ
๒๙. ​คุณธรรมศักดิ์ ชนะ
๓๐. ​ว่าที่ร้อยตรีธนัท ชัชวาลย์
๓๑.​ดร. มนัส โนนุช
๓๒. ​ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร
๓๓.​รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.
๓๔.​รศ.ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มจร.
๓๕. ​รศ.ดร. พรรษา พฤฒยางกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม มจร.
๓๖.​ผศ.ดร. ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ มจร.
​๓๗.​ผศ.ดร. อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต มจร

​มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์(โรงทาน)เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช มาตั้งแต่ต้นและจะดำเนินการในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อเยียวยาช่วยเหลือถวายความอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร ประชาชน จนกว่าประเทศชาติบ้านเมืองเข้าสูภาวะปกติ


ภาพ/ข่าว MCUTV

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐
  31 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  575
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙)
  15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  915
 • ประกาศศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
  15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  337
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘)
  30 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  481
 • ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 มจร ขอความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิต (ส่วนกลาง) ได้กรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2564
  17 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  248