ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) สำหรับการฝึกภาคปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
21 ธ.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1179
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกองสื่อสารองค์กร มจร 
Public Relations and Communications Division MCU