ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกท่านร่วมรับชม อธิการบดี พบประชาคม มจร : “ นโยบายและแนวทางการบริหารงานในปัจจุบัน
03 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1962

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกท่านร่วมรับชม อธิการบดี พบประชาคม มจร :  “ นโยบายและแนวทางการบริหารงานในปัจจุบัน"  ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

ช่องทางการรับชม มีดังต่อไปนี้

เฟสบุ๊ค

- MCU TV CHENNEL

- MCU TV NEWS

- กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เว็บไซต์ 

MCU.AC.TH

TV.MCU.AC.TH

ยูทูป

MCU TV


แสดงความคิดเห็น