ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) และมอบหมายผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ