ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มจร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายในมหาวิทยาลัย
07 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
81

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มจร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายในอาคาร ทั่วทั้งหอพักนิสิต สถานพยาบาล อาคารเรียนรวม อาคารหอฉัน และมหาจุฬาบรรณาคาร อาคารสถาบันวิปัสสนา อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารหอสมุดและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมีการจัดทำจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าภายในอาคารของมหาวิทยาลัย มีเครื่องวัดอุณหภูมิและมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด