ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในสถานการณ์โรคโควิด-19
13 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
73

รายงานโดย : กองสื่อสารองค์กร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MCU TV

แปลโดย : ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

Report by : Communications Division and Public Relations 

Translated : Asst. Prof. Dr.Methaphan Phothitheerarot, Asst. Rector for Public Relations