ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๕)
30 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1213

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ในเขตที่เป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง (พระนครศรีอยุธยา) วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ มีแนวโน้มคลี่คลายลง ประกอบกับมีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดแนวทางเรื่องต่างๆ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและนิสิต ในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคดังกล่าว จึงเห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๕) เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑.  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.  ให้ทุกส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผลและประเมินผล ในสถานที่ตั้งได้ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ศบค. กระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด
โดยให้จัดรูปแบบออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน และปรับวิธีการวัดผลรวมทั้งการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและไม่ให้กระทบต่อนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาตามเห็นสมควร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๓.  ให้บุคลากรและลูกจ้างสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ในกรณี บุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีเหตุไม่สามารถเดินทางมายังสถานศึกษาหรือที่ทำงานได้ เนื่องจากมีภูมิลำเนาหรือที่พำนักตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนงานที่กำกับดูแลพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามสมควร

๔.  ในกรณี บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิตของมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น
และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - ๑๙
(COVID - 19) เพื่อพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิตของมหาวิทยาลัยนั้น ต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของทางราชการ เจ้าพนักงาน หรือมาตรการในพื้นที่นั้นอย่างเคร่งครัด

๕. ให้ทุกส่วนงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - ๑๙
(COVID - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข ศบค. กระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการทุกด้าน เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงหรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิค – ๑๙
(COVID - 19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย
การรักษาระยะห่างสำหรับผู้มาใช้พื้นที่ การทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และการจัดอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดให้เพียงพอต่อผู้มาใช้พื้นที่นั้น

๖. ในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกส่วนงานคำนึงถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรม และเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมารวมกันของบุคคลเป็นจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน

กรณีที่มีความจำเป็นต้องมาเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรม ให้หัวหน้าส่วนงานที่กำกับดูแลพิจารณาอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร

๗. ในกรณี การฉันภัตตาหารเช้าและเพลของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝ่ายบรรพชิตที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมถวาย ในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ ให้แต่ละรูปแยกฉันภัตตาหารในบาตรหรือภาชนะส่วนตัว และนั่งเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร

๘. หัวหน้าส่วนงานที่กำกับดูแล อาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนิสิต เพื่อดำเนินการใด ๆ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศฉบับนี้ก็ได้

๙. กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - ๑๙ (COVID - 19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐
  31 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  590
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙)
  15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  926
 • ประกาศศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
  15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  344
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘)
  30 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  488
 • ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 มจร ขอความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิต (ส่วนกลาง) ได้กรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2564
  17 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  254