ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙)
15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
917


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙)

--------------------------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุ่นแรงและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิตของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(
COVID-19)  (ฉบับที่ ๙) เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑.ให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.ให้จัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนงานพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๓.ให้ทุกส่วนงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


Notification of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

           On Anti-COVID-19 Pandemic Measures (No.9)

 -------------------------------------

     As the Notification of Mahachulalongkornrajavidyalaya University on the Preventive Measures  of COVID-19 Virus Pandemic (No.8), dated 30th April 2021 as known.

     Due to the situation of COVID-19 outbreak is likely to intensify and widen to more  extent, especially in Mahachulalongkornrajavidyalaya University, both main and provincial campuses  at the risk of COVID-19 pandemic.

      For the saftety of administrators, personnel, employees and students in preventing or avoiding the risk of infection with the COVID-19 virus, the Notification on Ant-COVID-19 Pandemic Measures (No.9) is issued as a giudeline as follows:


      1. To extend the work from home measure according to the the university's Notification on Anti-COVID-19 Pandemic Measures (No.8) until 31 May 2021.

       2.  To provide the online process of teaching and learning, exams, conferences, training, seminars and events, unless it is absolutely necessary that the online format cannot be carried out, the top authority of the working unit is required for approval as it deems appropriate by strictly adhering to public health measures.  

      3. All working units of the university both in main and provincial campuses must strictly comply with the anti-COVID-19 pandemic measures of Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), Ministry of Public Health, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (HESRI), and university.

     In the case of any problems or errors in complying with this notification, the Chairman of Committee of Center for Control and Prevention of COVID-19 Virus Spread or MCU CCPCS shall make a decision.

     This is effective now until there is another notification Notified on 15th May 2o21แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐
  31 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  575
 • ประกาศศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
  15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  338
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘)
  30 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  482
 • ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 มจร ขอความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิต (ส่วนกลาง) ได้กรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2564
  17 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  248
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๗)
  14 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1875