ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐
31 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
575

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐

--------------------------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (
COVID-19) ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีแนวโน้มทวีความรุ่นแรงและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิตของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ฉบับที่ ๑๐ เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. การจัดเรียนการสอน การสอบ การประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ตลอดปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนงานที่จัดการศึกษา พิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

๓. ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีส่วนงานที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทำตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาสำหรับผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง ในสังกัด ตามความเหมาะสม

            ๔. มอบหัวหน้าส่วนงาน เร่งรัดดำเนินการให้ผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิต ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยติดต่อประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่นั้นๆ

๕. ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙)
  15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  915
 • ประกาศศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
  15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  336
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘)
  30 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  481
 • ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 มจร ขอความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิต (ส่วนกลาง) ได้กรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2564
  17 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  248
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๗)
  14 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1875