ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ เป็นแนวปฏิบัติ เรื่องการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร ส่วนกลาง
22 มิ.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
341

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ เป็นแนวปฏิบัติ เรื่องการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร ส่วนกลาง

๑. การจัดเรียนการสอน การสอบ การประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

๒. ให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง เฉพาะส่วนกลาง เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ณ (Onsite) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป