ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒)
30 มิ.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
940

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๒


----------------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้ว นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีแนวโน้มทวีความรุ่นแรงอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดดำเนินการให้ผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิต ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ภาครัฐกำหนด จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๒ เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ตามข้อกำหนดของภาครัฐ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทำตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา สำหรับผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้เป็นปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

​๒. การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Online) และ

ในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๕๐ ของการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ (Onsite) ได้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนงานที่จัดการศึกษา พิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

๓. การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Online) ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ประสานงานกับศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร พิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร 

​๔. มอบหัวหน้าส่วนงาน เร่งรัดดำเนินการให้ผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิต เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยติดต่อประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่นั้นๆ

๕. ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ดาวน์โหลด

ไฟล์ประกาศ

แสดงความคิดเห็น