ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓
11 ก.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1363


ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้ว นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีแนวโน้มทวีความรุ่นแรงอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดดำเนินการให้ผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิต ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ภาครัฐกำหนด จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ฉบับที่ ๑๓ เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน การสอบ การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ให้ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้าง ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ตามข้อกำหนดของภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกเว้นส่วนงานที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานมอบหมายภาระงานให้บุคลากรและลูกจ้างในสังกัด และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแล ผ่านระบบ LessPaper เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้เป็นปกติ

๓. มาตรการการเข้า–ออก การดูแลรักษาพื้นที่และอาคารของมหาวิทยาลัย (เฉพาะส่วนกลาง) รวมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและคณะ พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘
  04 มิ.ย. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  995
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗
  06 ม.ค. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1380
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖
  31 ต.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1811
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
  27 ก.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2367
 • มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง
  12 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1583