ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
27 ก.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
3265
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 (COVID-19) ฉบับที่ 

---------------------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่  ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้ว นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กอปรกับมหาวิทยาลัยได้เร่งรัดดำเนินการให้ผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิต ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มากกว่า
ร้อยละ ๙๐ ดังนั้น เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามมาตรการที่ภาครัฐผ่อนปรนการจัดกิจกรรม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่  เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

. การจัดการเรียนการสอน การสอบ การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Online) ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้เสนอหัวหน้าส่วนงานที่
จัดการศึกษา พิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร 

๒. ให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในสังกัด และให้หัวหน้าส่วนงานจัดทำตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา เพื่อสามารถดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้เป็นปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย และมาตรการที่ภาครัฐกำหนด อย่างเคร่งครัด  

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจรและเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลด

ไฟล์ประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘
  04 มิ.ย. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1750
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗
  06 ม.ค. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2295
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖
  31 ต.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2725
 • มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง
  12 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2576
 • ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร
  03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2027