ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖
31 ต.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
2743

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)และแนวทางการเปิดทำการของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๖

๑. ให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากร ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ

๒. การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ให้นิสิตเข้าเรียนในพื้นที่ (Onsite) ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนิสิต ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ

- ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ - ๔ ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนนิสิต ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ

- ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนนิสิต ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ

๓. การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการในพื้นที่ (Onsite)

ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบ พิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

๔. ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศของกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น


ดาวน์โหลด

ไฟล์ประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘
  04 มิ.ย. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1757
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗
  06 ม.ค. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2313
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
  27 ก.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  3282
 • มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง
  12 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2594
 • ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร
  03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2043