ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗
06 ม.ค. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
2290

 


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 

--------------------------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ลงวันที่  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีหนังสือตราประทับ ที่ อว ๐๒๐๐.๑/ว๒๑๒๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว๑๗๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ ดังนั้น จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗ เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

การจัดการเรียนการสอน การสอบ การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Online)  

๒. ให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในสังกัด และให้หัวหน้าส่วนงานจัดทำตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา เพื่อสามารถดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้เป็นปกติ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖

๓. ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย มาตรการที่ภาครัฐกำหนด และแนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด  

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖

 

(พระธรรมวัชรบัณฑิตศ.ดร.)

แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘
  04 มิ.ย. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1747
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖
  31 ต.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2719
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
  27 ก.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  3261
 • มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง
  12 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2572
 • ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร
  03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2022