กิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยจัด ตั้งแต่ครั้งที่ ๑-ปัจจุบัน

 ประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑

    เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำชาวพุทธโลกว่าด้วยวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้เน้นส่งเสริมการศึกษา การปฏิบัติ การเผยแผ่ และปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่วมกันจัดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาทั้งที่ศูนย์ประชุมใหญ่และศูนย์ประจำภูมิภาค

การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๒

    ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติว่าด้วยวันวิสาขบูชา ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

การปะชุมครั้งนี้ เน้นส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างองค์กรทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมแลกเปลี่ยนแหล่งข้อมูลทางพระพุทธศาสนา

การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๓

    ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติว่าด้วยวันวิสาขบูชา ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้เน้นเรื่องสันติภาพโลก ความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ การพัฒนาแบบยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๔

    ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติว่าด้วยวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสหประชาชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

การประชุมปีนี้มีผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๒,๐๐๐ คน

จุดเน้นของการประชุม : การประชุมปีนี้ เน้นเรื่องพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล และเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา

การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๕

    ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย จัดพิธีฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : การประชุมนี้มีผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมจำนวน ๑,๕๐๐ คน

การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๖

    การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแก้วิกฤติการณ์ของโลก” วันที่ ๔- ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๗

    การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเรื่อง “การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก ตามทัศนะชาวพุทธ ”Global Recovery: The Buddhist Perspective เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๘

    การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก เรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ" วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร การประชุมปีนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๕,๐๐๐ คน

การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๙

    การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อ ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ” วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม การประชุมปีนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๕,๐๐๐ คน

การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๐

    การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “การศึกษากับการเป็นพลเมืองของโลก: มุมมองของพระพุทธศาสนา” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในการประชุมปีนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๕,๐๐๐ คน

การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๑

    การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๑ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในการประชุมปีนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๑,๕๐๐ คน

การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒

    การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติการณ์ของโลก” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในการประชุมปีนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๕,๐๐๐ คน

การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๓

    ระหว่างวันที่ 22-23  พ.ค.นี้  โดยการประชุมชาวพุทธนานาชาติเริ่มขึ้นในวันที่ 22  พ.ค. ที่ มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดงานในช่วงเช้า และช่วงบ่ายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกอาชวินทร์  เศวตเศรนี  ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิด โดยปีนี้มีประมุขสงฆ์ ผู้นำทางการเมือง และนักปราชญ์คนสำคัญทางพระพุทธศาสนาจาก 85  ประเทศทั่วโลกกว่า 2,000 รูป/คน เดินทางเข้าร่วมประชุม

    เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (International Council for the Day of Vesak) ประจำปี 2559  และประเทศไทยได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติในหัวข้อ “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก”  ในระหว่างวันที่ 22-23  พ.ค.นี้  โดยการประชุมชาวพุทธนานาชาติเริ่มขึ้นในวันที่ 22  พ.ค. ที่ มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดงานในช่วงเช้า และช่วงบ่ายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกอาชวินทร์  เศวตเศรนี  ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิด โดยปีนี้มีประมุขสงฆ์ ผู้นำทางการเมือง และนักปราชญ์คนสำคัญทางพระพุทธศาสนาจาก 85  ประเทศทั่วโลกกว่า 2,000 รูป/คน เดินทางเข้าร่วมประชุม

การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๔

    วันที่ 12 พ.ค. 2560/2017 เวลาเช้า ณ ประเทศศรีลังกา ได้มีการจัดงานฉลองวันวิสาขบูชา ในปีนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีมติให้ ประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชา ซึ่งมีผู้นำศาสนา ผู้แทนชาวพุทธ กว่า 400 รูปคน จากนานาชาติ กว่า 100 ประเทศ ร่วมในพิธี

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย นำโดยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธี

    ในการนี้ มีการประชุมวิสาขบูชาโลกในหัวข้อเรื่อง “คำสอนพระพุทธศาสนาเรื่องความยุติธรรมในสังคมกับสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560/2017 ณ กรุงคอลอมโบและเมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา โดยมีรัฐบาลศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระแสงเฮือง นรินฺโท ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้าร่วมในพิธีและการประชุมด้วย

การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕

    18-19 กันยายน 2560 มหาจุฬาฯ วังน้อย: คณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก และกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จาก 18 ชาติ นำโดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 โดยที่ประชุมมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดงานเน้นพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ (Buddhist Contribution to Human Development)

การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๖

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในนามประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ ๑๖ และกลับมาเฉลิมฉลองวันวิสาขโลกประเทศไทย โดยในปีนี้หัวข้อหลักของการจัดงานคือ “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต”เนื่องจากปัจจุบันผู้คนทั่วโลกยังขาดสติ ทำให้เกิดปัญญามากมาย ทางมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการมีสตินำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบัน จึงมีการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต” ในวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีการจัดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๒ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก (International Council for the Day of Vesak) และส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก” (Compassion in Times of Crises: Buddhist Practices in Healing Global Community) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)