จำนวนอาจารย์ทั้งหมดแบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ทั้งหมดแบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ 1131 ท่าน

อาจารย์ 1000 ท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 98 ท่าน

รองศาสตราจารย์ 28 ท่าน

ศาสตราจารย์ 5 ท่าน