จำนวนอาจารย์ทั้งหมดแบ่งตามวุฒิการศึกษา

จำนวนอาจารย์ทั้งหมดแบ่งตามวุฒิการศึกษา 1131 ท่าน
ปริญญาโท 684 ท่าน ปริญญาเอก 447 ท่าน