กิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกที่ UN นิวยอร์ก

     นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ศรีลังกา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ General Assembly Hall สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยได้รับเกียรติจากประธานสมัชชา-สหประชาชาติ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ และผู้แทนระดับสูง จากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวมทั้งพระมหาเถระภิกขุ โพธิ และพระ ดร. เคนจิตสึ นากาคากิ ร่วมกล่าวอวยพรและระลึกถึงคำสอนที่สำคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังคงเกี่ยวข้องและเป็นแนวทางสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน รวมทั้งยังสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับงานและหลักการภายใต้กรอบสหประชาชาติ โดยเฉพาะด้านสันติภาพ การมีความเมตตากรุณา การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน งานดังกล่าวมีคณะผู้แทนที่เป็นพุทธศาสนิกชน และมิตรประเทศเข้าร่วมกว่า ๗๐๐ คน ตลอดจนได้รับอานิสงฆ์จากการเข้าร่วมของพระสงฆ์นิกายต่างๆ และชุมชนไทยอีกจำนวนมาก