เอกลักษณ์ของบัณฑิต

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาจุฬาฯ


สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มีมติอนุมัติให้

กำหนดเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ดังนี้

               ๑. เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”

               ๒. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”

               ๓. อัตลักษณ์บัณฑิต คือ “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”