โครงการ/กิจกรรมการอบรมพัฒนานักวิจัย

๑) โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ดังนี้

          เมื่อวันที่ ๒๓ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

          เมื่อวันที่ ๒๓ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และวิทยาเขตพะเยาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา เช่น ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม เป็นต้น และภาคปฏิบัติประกอบด้วยเนื้อหา เช่น กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย เป็นต้น ผลการดำเนินการดังกล่าว มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๖๑ รูป/คน

 

          ๒) การถอดบทเรียน วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่)

          สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่)  และโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โดยจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ ตลอด ๔ รุ่นที่ผ่านมา

          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมการถอดบทเรียน วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ล้านนาออนเซน บ้านโป่งปูเฟือง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยได้วิเคราะห์บทเรียนจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา แล้วเสนอโครงการเพื่อขอทุนจาก วช. ในปี งปม. ๒๕๖๒ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ร่วมถอดบทเรียน พร้อมทั้งเสนอต่อ วช.เพื่อให้ มจร ได้เป็นต้นแบบของหน่วยงานที่ผลิตแม่ไก่และลูกไก่ ผลิตหลักสูตรเพื่อให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้ โดยการคัดเลือกแม่ไก่ที่อบรมผ่านมาจะได้ชุดโครงการเพื่อนำเสนอของบประมาณแผ่นดิน

 

๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพข้ามวัฒนธรรมณ สาธารณรัฐ สหภาพเมียนมา

          สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกันคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพข้ามวัฒนธรรมเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเขมรัฐเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และตลอดถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวทิยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ในการนี้ คณะนักวิจัยได้ลงปฏิบัติการภาคสนามที่บ้านหนองเงินและบ้านหนองห้อง เชียงตุง โดยการปฏิบัติการจิรงในการเก็บข้อมูลสังเกต การสัมภาษณ์ การค้นหาความจริงของภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพที่แฝงฝังอยู่ในชุมชน การรวมตัวแบ่งปัน แลกเปลี่ยน จัดระบบข้อมูล ร่วมกันถอดรหัส ตรวจสอบแบบสามเส้า จนแน่ใจ ชัดเจน วิเคราะห์ตีความ และท้ายที่สุดนำเสนอข้อมูล ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการจริงในการทำวิจัยเชิงคุณภาพข้ามวัฒนธรรม       

 

          ๔) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักจัดการงานวิจัย"

          เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักจัดการงานวิจัย" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ระหว่าง ณ ห้องประชุมชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการดำเนินการดังนี้

          วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้า พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษเรื่อง "การบริหารงานวิจัยตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์และการบริหารงานวิจัย" โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภาคบ่ายเป็นการปฏิบัติใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย “NRMS” ณ อาคารเรียนรวมโซน C

          วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ภาคเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและการสังเคราะห์บทความวิจัย" โดยพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง การเผยแพร่งานวิจัยโดย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ คณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร คณะสังคมศาสตร์ และพระครูวิมลศิลปกิจ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

          การอบรมครั้งนี้ มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วม ทั้งจากคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ รวมทั้งสิ้น ๗๕ รูป/คน

 

          ๕) โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

          สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สอดคล้องกับแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยลงพื้นที่ตามส่วนงานต่างๆ จำนวน ๑๐ ครั้ง ดังนี้ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๗ รูป/คน ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ รูป/คน  ณ วิทยาเขตขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ รูป/คน ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๕ รูป/คน ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐ รูป/คน ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ รูป/คน ณ วิทยาลัยเขตพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐ รูป/คน ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๒ รูป/คน ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐ รูป/คน ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ รูป/คน 

          ในการนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้บรรยายเรื่อง กรอบ แนวทางการเขียนและวิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการวิจัย บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ชี้แจงการใช้งานระบบ NRMS จากนั้นคณาจารย์และนักวิจัยได้พัฒนาโครงการวิจัยและวิพากย์หัวข้อโครงการวิจัยเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ตามลำดับไป   

 

          ๖) อบรมหลักสูตรโครงการ "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 15            เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ได้

เข้าฝึกอบรมหลักสูตรโครงการ พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ ๑๕ ณ ชั้น ๓ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ๑) การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ๒) เทคนิคการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ๓) การบริหารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย ๔) กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานวิจัยที่ควรรู้ ๕) การนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ๖) จริยธรรมการวิจัย และ ๗) การเขียนสรุปรายงานการวิจัยและรูปแบบมาตรฐานการเขียนรายงานการวิจัย วิธีการฝึกอบรมเป็นการบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติและทำกิจกรรมร่วมกัน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 

๗) การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “จิตอาสาคิลานธรรมเพื่อการตายดี”

          สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “จิตอาสาคิลานธรรมเพื่อการตายดี” ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อการตายดีตามแนวพระพุทธศาสนา จำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียราย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๔๐ รูป/คน และรุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๓๐ รูป

          เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย ๑) พัฒนาองค์ความรู้การตายดีทางด้านพระพุทธศาสนา ทางด้านกฎหมายและทางด้านการแพทย์ ๒) ศึกษาดูงานจิตอาสาคิลานธรรมและโรงเรียนผู้สูงอายุ ๓) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ ๔) การดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนาเครือข่ายวิทยากรกระบวนการจิตอาสาคิลานธรรม วิทยากรประกอบด้วยพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ นพ.อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพิธีปิดโครงการฯ โดยพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”