สมัครเรียน

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง พฤษภาคม 2563

สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซนซี

โทรศัพท์035-248-000 ต่อ 8420,8421