สมัครเรียน


เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เมษายน 2565

สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

สารสนเทศการรับสมัครเรียน : https://reg.mcu.ac.th/ams

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซนซี

โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8422 

LineOA : @regmcu