ปริญญาตรี

    คณะพุทธศาสตร์

- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีสันสกฤต)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต  (วิปัสสนา)

    คณะครุศาสตร์

- พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

    คณะมนุษยศาสตร์

- พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา)
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

    คณะสังคมศาสตร์

- รัฐศาสตรบัณฑิต
-
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
-
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
-
พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
-
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
- พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)

- นิติศาสตรบัณฑิต

    วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ

พุทธศาสนา (ภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตร

Facebook