หลักสูตร   ระดับการศึกษา หลักสูตร File
  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ File
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยพุทธศ่สตร์นานาชาติ File
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎับัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถื)หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ File
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ File
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา(สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ File