ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

รายการบำเพ็ญกุศล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๑. ตั้งทุน, เพิ่มทุน, สะสมทุน มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
๒. สมทบทุนสร้างอาคารมหาวิทยาลัย มจร วังน้อย
๓. สมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย
๔. สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดและขยายพื้นที่ มจร วังน้อย
๕. สมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมะ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
๖. สมทบกองทุน ค่าภัตตาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ และค่ายารักษาโรค
๗. สมทบกองทุนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพระนิสิต และเพื่อประชาชนทั่วไป
๘. สมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกนิตยสารพุทธจักร
๙. และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

บัญชีธนาคาร ดังนี้
บัญชีธนาคาร ดังนี้
๑. ธนาคารทหารไทย ทุนภัตตารพระนิสิต มจร "๔๗๑-๒-๔๕๙๗๖-๒" สาขาอุทัย
๑.ธนาคารทหารไทย มูลนิธิมหาจุฬาฯ สาขาสนามเสือป่า ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๖๖๐-๔
๑.ธนาคารทหารไทย มหาจุฬาฯ  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  ๐๔๐๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

บริจาคที่

 กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ถนนพหโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ ติดวงแหวนรอบนอก ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ - ๕ ต่อ ๘๑๓๖


การบริจาคทุกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดย่อนภาษีได้

ติดต่อ. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ถึง ๕ ๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕, ๐๒-๒๒๒-๒๘๓๕

แฟ็กซ์ ๐๒-๒๒๖-๖๒๕๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๖ ตั้งเวลา : ๐๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.


“กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อความเติบใหญ่และยั่งยืนของมหาจุฬาฯ”
ร่วมบริจาคได้ที่ :
๑. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานธรรมวิจัย โทร. ๐-๒๒๒๒-๒๕๓๕ ต่อ ๑๑๑๕, E-mail : mcuroom106@gmail.com, ID Line : mcuroom106 ส่งธนาณัติสั่งจ่าย ป.ณ.หน้าพระลาน ในนาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
๒. อยุธยา : กลุ่มงานธรรมวิจัย โทร. ๐-๓๕๒๔-๔๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๘ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๖ E-mail : dhammavijayamcu@hotmail.com ส่งธนาณัติสั่งจ่าย ป.ณ.วังน้อย ในนาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ที่ ๑ ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
๓. โอนเงิน : โอนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี ๑๕๕ - ๒ - ๐๓๖๗๘ - 0 ชื่อบัญชี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และแฟกซ์สําเนาใบโอนไปทาง โทรสาร, E-mail หรือ ID Line