ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม :
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 57
18
เม.ย.
03
เม.ย.
3 เมษายน พ.ศ.2563 มีการฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19
มจร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
ส่วนกลาง
01
เม.ย.
มจร ส่วนกลาง เพิ่มการคัดกรอง เข้า - ออก ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง
04
ก.พ.
มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ ๒
อาคาร หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา วังน้อย อยุธยา
ส่วนกลาง
17
ธ.ค.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
6:00 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ส่วนกลาง
26
ต.ค.
กฐินสามัคคีวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
อุโบสถกลางน้ำ
ส่วนกลาง
26
ก.ค.
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ
8:30 - 11:00 น.
มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ)
ส่วนกลาง
Facebook