ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
จำนวนที่ค้นพบ : 61
บค.๕๑ แบบการประเมินผลบัณฑิตทดลองปฏิบัติงาน
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
7
บค.๕๘ แบบคำร้องทั่วไป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
7
บค.๐๙ แบบกรอกประวัติบุคลากร ที่ปรึกษา
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
6
บค.๑๕ ใบลาอุปสมบท
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
6
บค.๒๒ ใบลาไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
6
บค.๒๖ สัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานปฏิบัติการวิจัย
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
6
บค.๒๙ สัญญาต่ออายุผู้เกษียณอายุการทำงาน
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
6
บค.๑๐ แบบกรอกประวัติบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
5
บค.๒๓ ใบลาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจต่อในต่างประเทศ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
5
บค.๒๕ ใบขอยกเลิกวันลา
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
5
บค.๐๔ ใบรายงานตัวเป็นบุคลากรตำแหน่งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
4
บค.๒๑ ใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
4
บค.๒๔ ใบลาติดตามคู่สมรส
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
4
บค.๓๑ แบบขอกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๕
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
4
บค.๕๙ แบบคำร้องแทนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
4
บค.๑๖ ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
3
บค.๑๘ ใบลาไปปฏิบัตงานในองค์การระหว่างประเทศ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
3
บค.๒๐ ใบรายงานการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
3
บค.๒๘ สัญญาคำประกันประเภทหลักทรัพย์คำประกัน
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
3
บค.๓๒ แบบขอกลับเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๖
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
3