ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
จำนวนที่ค้นพบ : 61
บค.๕๔ แบบรายงานผลการลาศึกษา
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
10
บค.๖๐ แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
10
บค.๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกพระภิกษุสามเณรเพื่อบรรจุ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
9
บค.๐๓ ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ อาจารย์
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
9
บค.๐๙ แบบกรอกประวัติบุคลากร ที่ปรึกษา
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
9
บค.๐๔ ใบรายงานตัวเป็นบุคลากรตำแหน่งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
8
บค.๒๕ ใบขอยกเลิกวันลา
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
8
บค.๑๐ แบบกรอกประวัติบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
7
บค.๒๓ ใบลาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจต่อในต่างประเทศ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
7
บค.๒๖ สัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานปฏิบัติการวิจัย
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
7
บค.๒๙ สัญญาต่ออายุผู้เกษียณอายุการทำงาน
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
7
บค.๑๘ ใบลาไปปฏิบัตงานในองค์การระหว่างประเทศ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
5
บค.๒๔ ใบลาติดตามคู่สมรส
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
5
บค.๓๑ แบบขอกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๕
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
5
บค.๒๑ ใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
4
บค.๕๙ แบบคำร้องแทนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
4
บค.๑๖ ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
3
บค.๒๐ ใบรายงานการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
3
บค.๒๘ สัญญาคำประกันประเภทหลักทรัพย์คำประกัน
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
3
บค.๓๒ แบบขอกลับเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๖
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
3