ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
จำนวนที่ค้นพบ : 3
๑.การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย 4.0
01 ส.ค. 2561 | เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
35
๒.การจัดการความรู้ตามแนวทางสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
01 ส.ค. 2561 | เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
28
๓.Workshop
01 ส.ค. 2561 | เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
22