ดาวน์โหลด
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
จำนวนที่ค้นพบ : 13
บค.๓๗
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
28
บค.๓๘
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
19
บค.๓๙
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
14
บค.๔๐
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
13
บค.๔๑
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
13
บค.๔๒
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
13
บค.๔๓
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
13
บค.๔๔
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
12
บค.๔๕
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
12
บค38-45-ส่วนกลาง
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
11
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มจร ๖๒
30 มิ.ย. 2562 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
5
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มจร
30 มิ.ย. 2562 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3