คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 14
Generic placeholder image
บริษัท นิปปุ่น
14 ธ.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
504

พระมหาวิทย์สุวิชาโนผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บรรยายและจัดกิจกรรมธรรมะเพื่อการพัฒนาองค์กรให้กับพนักงาน บริษัท นิปปอนประเทศไทย จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 12 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 200 คน

Generic placeholder image
กิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรี
18 พ.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
545

กิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรี ชั้น ม.1 จำนวน 105 รูป โดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 16-18 พย.2563 ณ อาคารหอฉัน

Generic placeholder image
โรงเรียนบ้านสดอ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
29 ต.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
501

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายบุญชู กิ่งจันทร์ ผอ.รร.บ้านสดอ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) จัดโดย โรงเรียนบ้านสดอ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ร.รบ้านสดอครู ๑๗ คน นักเรียน ๘ คน, ร.ร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ ๑คน,ร.ร.บ้านตาเพชร ๔ คน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน ๓๐ คน ดำเนินการฝึกอบรมโดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร.โดยพระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการ และพระภคนันท์  สมจิตฺโต เป็นพระวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสดอ

Generic placeholder image
ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรระดับผู้นำ(Leadership Development Program)
29 ต.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 6 รูป
499

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรระดับผู้นำ(Leadership Development Program)โดยใช้หลักธรรมประยุกต์แนวทางการฝึกอบรมสมัยใหม่ให้เป็นพุทธนวัตกรรมด้านการฝึกอบรม(Buddhist Innovation for Training ) โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระรณกร สิริคุตฺโต เป็นพระวิทยากรให้การอบรมตลอดโครงการ มีบุคลากรจากสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ เข้ารับการอบรมจำนวน 24 คน ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี

Generic placeholder image
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดอบรมพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
30 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
591

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดอบรมพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินการอบรมโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีครูบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน

Generic placeholder image
โรงพยาบาลสิรินธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทีมีประสิทธิภาพ
30 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 14 รูป
514

วันที่ 22-24 กันยายน 2563 ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทีมีประสิทธิภาพ ณ เรือนพฤกษาบูติค รีสอร์ท นนทบุรีโดยมีพยาบาลระดับผู้บริหารเข้าอบรมจำนวน 50 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร. โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน พระมหาวิมล โชติธมฺโมและพระพงษฺศักดิ์ ขิปฺปาภิญฺโญ เป็นพระวิทยากร

Generic placeholder image
อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จัดอบรมปฏิบัติธรรม ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่
02 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 16 รูป
562

วันที่ 2 กันยายน 2563 อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จัดอบรมปฏิบัติธรรม ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ธรรมะในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยหัวใจ ในการนี้ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ได้เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การฟังอย่างลึกซึ้ง การปฏิบัติสมาธิ การทำงานด้วยความสุข และธรรมะพะฒนาองค์กร และกิจกรรมถามตอบปัญหาธรรมะด้วย

Generic placeholder image
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อวิทยาคม จ.นครปฐม พัฒนาครู ผู้บริการและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.
02 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
707

วันที่ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อวิทยาคม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และอบรมคุณธรรมนักเรียน.ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนได้มีความรู้และทักษะด้านวิถีพุทธ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และฝึกกระบวนการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ มีผู้เข้าอบรมเป็นผุ้บริหาร ครู จำนวน 60 คน นัก เรียน ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 500 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน ในการนี้นางสาวศจี ชินอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท โดยพระวิทยากรจากส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน รูป 3 นำโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโนให้การอบรมตลอดโครงการ ในการอบรมพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว มีกิจกรรมประกอบด้วย การฟังอย่างลึกซึ้ง, ธรมะการทำงานอย่างมีความสุข PLC วิถีพุทธ, สมองพุทธ ออกแบบกระบวนการสอนตามแบบโยนิโสมนสิหการ 10 วิธี และนักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม ตามแบบอริยสัจจ์ 4

Generic placeholder image
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
30 ส.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 22 รูป
547

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรม แก่บุคลากรที่สนใจ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2563 มีผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม จำนวน 50 ท่าน ในการนี้ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.ได้ไปบรรยายธรรมและนำปฏิบัติจนตลอดโครงการ

Generic placeholder image
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 25-26 สิงหาคม 2563
30 ส.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 31 รูป
622

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระธเนศ ฐานิโย พระวิทยากรเป็นพระวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรภายในโรงพยาบาล จำนวน 144 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกที่ดี ทั้งด้านทัศนคติ และการทำงานอย่างมีความสุข โดย นายประทีป ตลับทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดและปิดการอบรม