ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จำนวนที่ค้นพบ : 14
บค.49 สัญญาจ้างลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
35
ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปี61
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
20
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ สัญญาจ้างลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
9
แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอจ้างลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
7
แบบหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
7
บค.๔๐ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ปฏิบัติการ
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
7
กระบวนงานขออนุมัติจ้างลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
6
CheckListรายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส.ฯลฯ
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
6
บค.๓๘ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิชาการ
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
3
บค.29 สัญญาจ้างผู้เกษียณ
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
3
บค.๕๖ สัญญาค้ำประกัน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
3
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย กรอบอัตรากำลัง_001
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
3
ประกาศ มจร หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง59
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
3
ประกาศ มจร มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ2560
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
1