www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จำนวนที่ค้นพบ : 14
บค.49 สัญญาจ้างลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
75
ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปี61
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
61
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ สัญญาจ้างลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
41
กระบวนงานขออนุมัติจ้างลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
29
แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอจ้างลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
26
CheckListรายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส.ฯลฯ
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
23
ประกาศ มจร หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง59
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
23
บค.๓๘ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิชาการ
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
19
บค.29 สัญญาจ้างผู้เกษียณ
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17
แบบหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
12
บค.๔๐ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ปฏิบัติการ
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
11
บค.๕๖ สัญญาค้ำประกัน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
11
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย กรอบอัตรากำลัง_001
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
10
ประกาศ มจร มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ2560
02 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
8