ดาวน์โหลด
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
จำนวนที่ค้นพบ : 13
บค.๓๗
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
82
บค.๓๘
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
60
บค.๔๐
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
39
บค.๓๙
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
33
บค38-45-ส่วนกลาง
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
30
บค.๔๓
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
28
บค.๔๑
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
27
บค.๔๒
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
26
บค.๔๕
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
26
บค.๔๔
02 ส.ค. 2561 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
23
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มจร ๖๒
30 มิ.ย. 2562 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
16
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มจร
30 มิ.ย. 2562 | ประเมินผลการปฏิบัติงาน
13