ดาวน์โหลด
แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
จำนวนที่ค้นพบ : 11
1.แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
33
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ส่วนงาน
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
19
KM-Form03 (PDF)
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
14
KM-Form02 (PDF)
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
9
K-AP Form (Excel)
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
9
KM-Form01 (Word)
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
8
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการความรู้ส่วนงาน
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
8
KM-Form02 (Word)
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
8
K-AP Form (PDF)
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
8
KM-Form03 (PPT)
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
8
KM-Form01 (PDF)
01 ส.ค. 2561 | แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน
7