www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
จำนวนที่ค้นพบ : 61
บค.๑๓ ใบลาอาพาธ ป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
944
บค.๑๙ แบบใบลาออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
644
บค.๓๗ แบบประมวลผลงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
355
บค.๓๖ แบบขอเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของบุคลากร
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
286
บค.๓๘ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
232
บค.๕๖ แบบสัญญาค้ำประกันผู้รับจ้างตำแหน่งวิชาการและปฏิบัติการวิชาชีพฯ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
199
บค.๑๑ แบบใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
197
บค.๔๙ แบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป/วิชาการ(ลูกจ้าง)
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
196
บค.๔๐ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
185
บค.๓๙ แบบประมวลผลงานบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
173
บค.๕๒ แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
173
บค.๔๖ แบบขออนุมัติลาศึกษาต่อ
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
165
บค.๓๐ แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
131
บค.๑๔ ใบลาพักผ่อนประจำปี
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
127
บค.๕๐ แบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปวิชาการ ลูกจ้าง
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
117
บค.๕๓ แบบขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
108
บค.๐๘ แบบกรอกประวัติบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
101
บค.๑๒ บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
100
บค.๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
95
บค.๕๗ แบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ลูกจ้าง)
02 ส.ค. 2561 | แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)
94