ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัตรนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
03 มี.ค. 58 | รับสมัครนิสิต
503
ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัตรนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๐๓/๐๓/๒๐๑๕ เข้าชม : ๔๗๐๓ ครั้ง

 คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
รับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 คณะพุทธศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปี ๒๕๕๘

   
สาขาที่รับเข้าศึกษา  - สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
 - สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 - สาขาวิชา ภาษาบาลีสันสกฤต
 - สาขาวิชา ศาสนา (บรรพชิต)
 - สาขาวิชา ศาสนา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 - สาขาวิชา ปรัชญา
 - สาขาวิชา ปรัชญา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 - ประกาศนียบัตรภาษาบาลี (ป,บล.)
   
ขายใบสมัคร ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
รับสมัคร      
 ๒ มีนาคม -  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...... พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
สอบข้อเขียน    ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา
สอบสัมภาษณ์
 ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
  ณ อาคารเรียนรวม โซน D  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา
ประกาศผลสอบคัดเลือก  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
   
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน  ๒๘-๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
ปฐมนิเทศเปิดภาคการศึกษา   ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
   
ระยะเวลาการศึกษา ศึกษาตลอดหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา ปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปี สำหรับบรรพชิพ หรือบำเพ็ญประโยชน์  สำหรับคฤหัสถ์
วันและเวลาที่เรียน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (วันใดตรงวันพระ ย้ายมาเรียนวันศุกร์)
 การเดินทางไป มจร. วังน้อย  รถโดยสารจาก มจร. บริเวณสนามหลวง (ฝั่งตึกแดง)(วัดมหาธาตุฯ) เวลา ๐๗.๐๐ น.
   
สถานที่จำหน่ายใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพ่ิ่มเติมได้ที่
สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน C ห้อง C300
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-248-062
และ สำนักงานคณบดี คณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น G โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-248-096
 

      
  หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  592
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1012
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  899
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  538
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1760