ข่าวประชาสัมพันธ์
วส.พุทธโสธร รับสมัครนิสิตใหม่
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
1026

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต 
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญารัฐศาตรบัณฑิต 
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บุคคลธรรมดาก็เรียนได้นะครับ 
สนใจสมัครเรียนติดต่อส่วนงานทะเบียนและวัดผล โทร.088-3888504

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  507
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลดค่าเทอม 50%
  01 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  93
 • ภาควิชารัฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563 เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน
  22 เม.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  1459
 • คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่วันนี้ ถึง พฤษภาคม 2563
  17 ก.พ. 63 | รับสมัครนิสิต
  2135
 • คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
  17 ก.พ. 63 | รับสมัครนิสิต
  1098