ข่าวประชาสัมพันธ์
วส.พุทธโสธร รับสมัครนิสิตใหม่
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
772

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต 
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญารัฐศาตรบัณฑิต 
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บุคคลธรรมดาก็เรียนได้นะครับ 
สนใจสมัครเรียนติดต่อส่วนงานทะเบียนและวัดผล โทร.088-3888504

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่วันนี้ ถึง พฤษภาคม 2563
  17 ก.พ. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  21
 • ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
  07 ก.พ. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  341
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท - เอก
  26 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  396
 • รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  10 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  1911
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562
  05 มิ.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  3195