ข่าวประชาสัมพันธ์
วส.พุทธโสธร รับสมัครนิสิตใหม่
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
374

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต 
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญารัฐศาตรบัณฑิต 
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บุคคลธรรมดาก็เรียนได้นะครับ 
สนใจสมัครเรียนติดต่อส่วนงานทะเบียนและวัดผล โทร.088-3888504

แสดงความคิดเห็น