ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท - เอก
26 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
397

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) ตลอดหลักสูตร 100,000 บ. ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-รัฐประศาสนศาสตร์) ตลอดหลักสูตร 450,000 บ. ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) ตลอดหลักสูตร 100,000 บ. ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-รัฐศาสตร์) ตลอดหลักสูตร 450,000 บ. พธ.ม. (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต-การจัดการเชิงพุทธ) ตลอดหลักสูตร 80,000 บ. พธ.ด. (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต-การจัดการเชิงพุทธ) ตลอดหลักสูตร 350,000 บ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่วันนี้ ถึง พฤษภาคม 2563
  17 ก.พ. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  22
 • ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
  07 ก.พ. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  342
 • รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  10 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  1911
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562
  05 มิ.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  3195
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นิสิตใหม่ 2562
  31 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  1000