ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท - เอก
26 ม.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
1322

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) ตลอดหลักสูตร 100,000 บ. ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-รัฐประศาสนศาสตร์) ตลอดหลักสูตร 450,000 บ. ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) ตลอดหลักสูตร 100,000 บ. ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-รัฐศาสตร์) ตลอดหลักสูตร 450,000 บ. พธ.ม. (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต-การจัดการเชิงพุทธ) ตลอดหลักสูตร 80,000 บ. พธ.ด. (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต-การจัดการเชิงพุทธ) ตลอดหลักสูตร 350,000 บ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  157
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  193
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  153
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  994
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลดค่าเทอม 50%
  01 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  456