ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
2448


ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

 • ปริญญาโท ลดค่าเทอม 15%
 • ปริญญาตรี ลดค่าเทอม 50%

บรรพชิต ไม่เกิน 2,850 บาท

คฤหัสถ์ ไม่เกิน 3,900 บาท

ทุนการศึกษานิสิตเรียนดี

ถวายภัตตาหาร ฟรี

ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเพล

รถรับส่งบริการ ฟรี

สายสนามหลวง ฝั่งพระนคร

สาย วัดศรีสุดาราม ฝั่งธนบุรี

สาย รังสิต สวนจตุจักร

หอพักนิสิต (บรรพชิต2 หลัง, คฤหัสถ์ชาย 1 หลัง,คฤหัสถ์หญิง 1 หลัง)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1008
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1536
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  1754
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  693
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลดค่าเทอม 50%
  01 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1329