ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
507


ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

  • ปริญญาโท ลดค่าเทอม 15%
  • ปริญญาตรี ลดค่าเทอม 50%

บรรพชิต ไม่เกิน 2,850 บาท

คฤหัสถ์ ไม่เกิน 3,900 บาท

ทุนการศึกษานิสิตเรียนดี

ถวายภัตตาหาร ฟรี

ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเพล

รถรับส่งบริการ ฟรี

สายสนามหลวง ฝั่งพระนคร

สาย วัดศรีสุดาราม ฝั่งธนบุรี

สาย รังสิต สวนจตุจักร

หอพักนิสิต (บรรพชิต2 หลัง, คฤหัสถ์ชาย 1 หลัง,คฤหัสถ์หญิง 1 หลัง)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp