ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลดค่าเทอม 50%
01 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
1661

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.บ.การพัฒนาสังคม) และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สส.บ.) ลดค่าเทอม 50%

 

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาใน 2 หลักสูตร

1. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.บ.การพัฒนาสังคม)

2. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สส.บ.)

 

ค่าใช้จ่าย ปริญญาตรี ลดค่าเทอม 50%

บรรพชิต ไม่เกิน 2,850 บาท

คฤหัสถ์ ไม่เกิน 3,900 บาท

 

วัน-เวลาจัดการเรียนการสอน 

วันจันทร์ – ศุกร์ และตามที่นิสิตและอาจารย์ผู้สอนนัดหมายร่วมกัน

 

การจัดการเรียนการสอน 

ในชั้นเรียนปกติและผ่านระบบออนไลน์

 

วันหยุด 

วันพระ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของราชการและมหาวิทยาลัย

 

การสมัครสอบคัดเลือก :

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค. 2563

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์http://regweb.mcu.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp?avs285261066=1

2. สมัครด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง 300 อาคาร เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ติดต่อสอบถาม 0 3524 8000 ต่อ 8422 , 098284 6462))

 

ติดตามข่าวารภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทย:

http://www.socant.mcu.ac.th/

 

สอบถามเพิ่มเติม :

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โทร.08 7911 8914

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1338
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1968
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  2368
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  784
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  3082