ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.ย. 50 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
393
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๒/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๗๕๒๐ ครั้ง

        ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ราคากลางในการก่อสร้าง จำนวน ๑๒๘,๒๕๖,๒๔๘ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

        กำหนดวันเข้ารับฟังชี้แจงในวันเสาร์ที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคารมหาวิทยาลัยมาหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กม.๕๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากรายได้ไม่ไปรับฟังชี้แจง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคารายนั้น ไม่ให้เข้าร่วมประกวดราคาจ้างด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์

       กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น.-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคาทราบแล้ว ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

      กำหนดการประกวดราคา (เสนอราคา) ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น. ณ บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด 919/555 อาคารจิวเวลลีเทรดเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๒ ห้อง ๑-๓ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาการประกวดราคา ๓๐ นาที

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาในราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๗.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑-๒๒๒๕-๘๖๘๖ ต่อ ๑๕๔,๑๐๔,๑๓๖, ๐-๒๖๒๓-๖๐๑๓ หรือผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ www.mcu.ac.thเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : devote_creatMCU.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 ม.ค. 63 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  51
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 ม.ค. 63 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  15
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 ม.ค. 63 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  16
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร จำนวน ๒๔ คัน โดยมิได้โอนทะเบียน (ครั้งนี้ ๒)
  14 ม.ค. 63 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  160
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  09 ม.ค. 63 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  96