ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
07 ส.ค. 51 | จัดซื้อจัดจ้าง
550
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๐๗/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๑๗๘๒ ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง  ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------


 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีราคากลาง เป็นเงิน  ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการเสนอราคา  มีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคาที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของมหาวิทยาลัยมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ในภายหลังไม่ได้)

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท และชำระแล้ว พร้อมแนบสำเนาหลักฐานประกอบ
๒. เป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขาย และ/หรือให้เช่า และ/หรือให้เช่าซื้อ สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
๖. ต้องมีผลงานการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอย่างน้อย ๑ หน่วยงาน และมีมูลค่าแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา พร้อมกับหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นด้วย


กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกำหนดการดังนี้
๑. กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคา วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
๓. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย ฝ่ายคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๒๐๑ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.mcu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๕-๘๖๘๖ ต่อ ๑๕๔,๑๐๔,๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  ๒  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 


(พระธรรมโกศาจารย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและระบบเครื่องเสียงประจำอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  06 ส.ค. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  41
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง
  30 มิ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  401
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนิสิตนานาชาติ
  26 มิ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  331
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มิ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  349
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  09 มิ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  547