ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
09 มิ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
697ดาวน์โหลด

ไฟล์แนบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  11 ก.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  130
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
  04 ก.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  188
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลังและทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี
  01 ก.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  186
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ Big Data และไทยแลนด์ ๔.๐ ระยะ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  01 ก.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  171
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอุยธยา ๑ หลัง
  28 ส.ค. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  242