ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท ปริญญาเอก นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา มจร ทนายความสมัครเรียนสันติศึกษามุ่งสันติภายใน หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ
29 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
400


#เปิดรับสมัครแล้ว  

#ปริญญาโทปริญญาเอก  

#นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา_มจร

#ทนายความสมัครเรียนสันติศึกษามุ่งสันติภายใน 

#หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ 

หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ผนึกกำลังเปิดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก  สาขาวิชาสันติศึกษา พัฒนาวิศวกรต้นแบบสันติภาพ ๔ ภาพ มิติกายภาพ มิติพฤติภาพ มิติจิตตภาพ และมิติปัญญาภาพ โดยหลักสูตรที่น่าสนใจคือ จบปริญญาตรี สามารถเรียนต่อ ปริญญาเอก ได้เลย 

สมัครปริญญาเอก รุ่น 7

สมัคร https://forms.gle/ChjXTn46ECJnBk9n6

สมัครปริญญาโท รุ่น 10

สมัคร https://forms.gle/1duPkA62yijGXRPR9


สาราณียธรรม

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. 

อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร 

เลขาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรสันติศึกษา มจร   

๒๙  เมษายน ๒๕๖๕

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • กู้ผ่าน กยศ จาก มจร. ส่วนกลาง
  21 มิ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  82
 • รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ถึง วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๕ (รอบสอง)
  20 มิ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  147
 • ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
  05 พ.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  857
 • เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโทปริญญาเอก นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา มจร หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ
  29 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  386
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึง 31 พฤษภาคม 2565
  06 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  750