ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโทปริญญาเอก นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา มจร หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ
29 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
223

เปิดรับสมัครแล้ว  ปริญญาโทปริญญาเอก  

นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา_มจร

หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ 


หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ผนึกกำลังเปิดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก  สาขาวิชาสันติศึกษา พัฒนาวิศวกรต้นแบบสันติภาพ ๔ ภาพ มิติกายภาพ มิติพฤติภาพ มิติจิตตภาพ และมิติปัญญาภาพ  

สมัครปริญญาเอก รุ่น 7 สมัคร https://forms.gle/ChjXTn46ECJnBk9n6

สมัครปริญญาโท รุ่น 10 สมัคร https://forms.gle/1duPkA62yijGXRPR9


------------------------------------------

สาราณียธรรม

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. 

อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร 

เลขาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรสันติศึกษา มจร   

๒๙  เมษายน ๒๕๖๕

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
  05 พ.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  511
 • เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท ปริญญาเอก นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา มจร ทนายความสมัครเรียนสันติศึกษามุ่งสันติภายใน หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ
  29 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  234
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึง 31 พฤษภาคม 2565
  06 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  600
 • หลักสูตรนิติศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน
  06 มี.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  772
 • มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
  05 มี.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  1815