ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ ตรวจการปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา
17 ก.ย. 53 | จัดซื้อจัดจ้าง
564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
คณะครุศาสตร์ ตรวจการปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ ๑๗/๐๙/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๕๔๔ ครั้ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2553 คณะครุศาสตร์ ตรวจการปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการตรวจ มี...1. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน 2. พระทิพย์ สิริธมฺโม เลขานุการสำนักงานคณบดี 3. พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  4. ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ 5. นายสุรวัฒน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา 6. นายเกษม แสงนนท์   7. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา  8. นายประเสริฐ คำนวล และ 9. ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
การปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ในครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมภ์ทุนสนับสนุนการปรับปรุงจาก คุณทองรัตน์ พลศรี พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าของบริษัท รัตนพลอะไหล่ยนต์ จำกัด ซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใส ทะนุบำรุงการศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิต ได้ให้ทุนสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท

ภาพกิจกรรม

     

ภาพ/ข่าว...โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

 


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและระบบเครื่องเสียงประจำอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  06 ส.ค. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  41
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง
  30 มิ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  402
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนิสิตนานาชาติ
  26 มิ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  332
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มิ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  350
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  09 มิ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  548