ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ ตรวจการปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา
17 ก.ย. 53 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
365
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
คณะครุศาสตร์ ตรวจการปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ ๑๗/๐๙/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๕๔๔ ครั้ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2553 คณะครุศาสตร์ ตรวจการปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการตรวจ มี...1. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน 2. พระทิพย์ สิริธมฺโม เลขานุการสำนักงานคณบดี 3. พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  4. ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ 5. นายสุรวัฒน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา 6. นายเกษม แสงนนท์   7. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา  8. นายประเสริฐ คำนวล และ 9. ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
การปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ในครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมภ์ทุนสนับสนุนการปรับปรุงจาก คุณทองรัตน์ พลศรี พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าของบริษัท รัตนพลอะไหล่ยนต์ จำกัด ซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใส ทะนุบำรุงการศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิต ได้ให้ทุนสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท

ภาพกิจกรรม

     

ภาพ/ข่าว...โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

 


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 ม.ค. 63 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  51
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 ม.ค. 63 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  14
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 ม.ค. 63 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  15
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร จำนวน ๒๔ คัน โดยมิได้โอนทะเบียน (ครั้งนี้ ๒)
  14 ม.ค. 63 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  159
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  09 ม.ค. 63 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  95