ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ ชุด
01 เม.ย. 54 | จัดซื้อจัดจ้าง
1317
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ ชุด
วันที่ ๐๑/๐๔/๒๐๑๑ เข้าชม : ๔๓๒๙ ครั้ง


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

มหาวิทยาลัยมีข้อแนะนำและกำหนดการดังนี้

กำหนดการยืนซองเสนอราคา

       ให้ยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ ๒๒-๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ ฝ่ายพัสดุ กองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดพิจารณาคุณสมบัติและเปิดซองใบเสนอราคา   

          ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ ฝ่ายพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๕๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๗, ๘๐๓๕  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ

<<คลิกเพื่อดูประกาศมหาวิทยาลัยฯ >>

 


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  11 ก.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  130
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
  04 ก.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  188
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลังและทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี
  01 ก.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  186
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ Big Data และไทยแลนด์ ๔.๐ ระยะ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  01 ก.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  171
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอุยธยา ๑ หลัง
  28 ส.ค. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  243