ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์
24 เม.ย. 61 | จัดซื้อจัดจ้าง
1640

ร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  วิทยาเขตสุรินทร์
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
--------------------

๑. ความเป็นมา
๒. วัตถุประสงค์ 
            
๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๘
 ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคามีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๒,๐๐๐ บาท ( สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่ทางมหาวิทยาลัยเชื่อถือ
 ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย
 ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 ๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ๓.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.  คุณลักษณะของงานจ้าง  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ร่าง TOR-1.pdf
 ร่าง TOR-2.pdf
 ร่าง TOR-3.pdf
 ร่าง TOR-4.pdf
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
 ไม่เกิน ๑๒๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 กำหนดงวดงานและงวดเงินเป็น ๓ งวด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 งวดที่ ๑  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนินการ  รื้อวัสดุมุงหลังคา โครงหลังคา งานไฟฟ้า ฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก พื้นคอนกรีตทางเดิน พื้นหินขัดภายใน  ห้องอเนกประสงค์ และรื้อผนังประตู- หน้าต่าง งานติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐ วัน
 งวดที่ ๒  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนินการ  เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคารเอนกประสงค์  เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดินรอบอาคารอเนกประสงค์ ก่ออิฐ – ฉาบปูน และติดตั้งประตู – หน้าต่าง ให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๐ วัน
 งวดที่ งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติทั้งหมด  ให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
๗. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง
 งบประมาณโครงการ ๕,๖๖๔,๐๐๐ บาท 
 ราคากลาง ๕,๖๖๔,๐๐๐ บาท

 

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจาร หรือแสดงความคิดเห็น
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
 สถานที่ติดต่อ  งานพัสดุ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ ๘ ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๔๒๑๐๗ ต่อ ๓๐๗  
 เว็บไซต์  www.wichamcusurin.comhttp://surin.mcu.ac.th/
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
๙. หมายเหตุ

ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ: http://surin.mcu.ac.th/site/college/coll_module.php?Data_type=17

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง
  17 มี.ค. 66 | จัดซื้อจัดจ้าง
  454
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลถ่ายภาพบุคคล ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔
  04 ธ.ค. 64 | จัดซื้อจัดจ้าง
  1893
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมส่วนหลัง อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  10 มี.ค. 64 | จัดซื้อจัดจ้าง
  10614
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายนํ้าโซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  05 มี.ค. 64 | จัดซื้อจัดจ้าง
  2835
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 ก.พ. 64 | จัดซื้อจัดจ้าง
  2992