www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จำนวนที่ค้นพบ : 22
๔. ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-สัญญาจ้างลูกจ้าง (Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
259
๒. แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (Excel)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
82
๑๐. มติสภามหาวิทยาลัย-กรอบอัตรากำลัง
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
65
๓. ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี๖๒ (Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
57
๑๕. ตัวอย่าง _แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
53
๔. ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-สัญญาจ้างลูกจ้าง (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
52
๑. แนวทางและวิธีการขอกำหนดอัตรากำลัง มจร
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
47
๒. แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
36
๗. บค.๔๙ สัญญาจ้างลูกจ้าง(PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
34
30
๓. ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี๖๒ (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
27
๑๕. ตัวอย่าง _แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (Excel)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
27
๗. บค.๔๙ สัญญาจ้างลูกจ้าง(Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
24
๖. รายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส. (Check List)(PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
21
๑๑. ประกาศ-มจร-หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง ๕๙
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
20
๕. แบบหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้าง (Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
19
๘. บค.๒๙ สัญญาจ้างผู้เกษียณ (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
18
๖. รายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส. (Check List)(Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
16
๙. บค.๕๖ สัญญาค้ำประกัน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
16