ดาวน์โหลด
ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จำนวนที่ค้นพบ : 22
๔. ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-สัญญาจ้างลูกจ้าง (Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
119
๒. แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (Excel)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
39
๑๐. มติสภามหาวิทยาลัย-กรอบอัตรากำลัง
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
37
๗. บค.๔๙ สัญญาจ้างลูกจ้าง(PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
29
๑๕. ตัวอย่าง _แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
29
๔. ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-สัญญาจ้างลูกจ้าง (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
28
๒. แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
21
๓. ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี๖๒ (Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
21
๖. รายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส. (Check List)(PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
21
19
๑. แนวทางและวิธีการขอกำหนดอัตรากำลัง มจร
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
18
๓. ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี๖๒ (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
17
๘. บค.๒๙ สัญญาจ้างผู้เกษียณ (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
16
๕. แบบหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้าง (Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14
๗. บค.๔๙ สัญญาจ้างลูกจ้าง(Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14
๑๕. ตัวอย่าง _แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (Excel)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14
๕. แบบหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้าง (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
12
๖. รายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส. (Check List)(Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11
๙. บค.๕๖ สัญญาค้ำประกัน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
10