ดาวน์โหลด
ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จำนวนที่ค้นพบ : 22
๔. ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-สัญญาจ้างลูกจ้าง (Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
51
๒. แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (Excel)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
26
๑๕. ตัวอย่าง _แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
25
๗. บค.๔๙ สัญญาจ้างลูกจ้าง(PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
24
๔. ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-สัญญาจ้างลูกจ้าง (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
21
๑๐. มติสภามหาวิทยาลัย-กรอบอัตรากำลัง
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
21
๒. แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
16
๓. ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี๖๒ (Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
16
๖. รายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส. (Check List)(PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
15
๑. แนวทางและวิธีการขอกำหนดอัตรากำลัง มจร
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
13
๓. ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี๖๒ (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
13
๑๕. ตัวอย่าง _แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง (Excel)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
13
๘. บค.๒๙ สัญญาจ้างผู้เกษียณ (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
12
๕. แบบหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้าง (Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
10
๖. รายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส. (Check List)(Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
10
๗. บค.๔๙ สัญญาจ้างลูกจ้าง(Word)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
10
๙. บค.๕๖ สัญญาค้ำประกัน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ (PDF)
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
9
9
๑๑. ประกาศ-มจร-หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง ๕๙
01 ส.ค. 2561 | ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
8