ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ รับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
797

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและ  พระภิกษุสงฆ์ ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร     รัฐประศาสนศาสตรบันฑิตและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวมถึงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการเชิงพุทธ (เฉพาะพระภิกษุสงฆ์) ติดสอบถามโดยตรงที่ สำนักงานฯ เบอร์โทรติดต่อ 098 971 7344 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เพ็ญพรรณ  เฟื่องฟูลอย รักษาการรอง     ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  081 856 6194 หรือแอดไลน์  098 971 7344 หรือผ่านเว็บไซต์ http://spmcu.ac.th


แสดงความคิดเห็น