ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร.นครราชสีมา รับสมัครนิสิตปี2562
30 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
883

มหาจุฬาฯให้โอกาสทางการศึกษา
"รักอนาคต หวังความก้าวหน้า เพิ่มคุณค่าให้ตนเอง" 
เรียนที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี , 
ปริญญาโท และปริญญาเอก
วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2562 
"จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม"

แสดงความคิดเห็น